Seznam přijatých dětí do MŠ na školní rok 2020/21

        ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ                   

                                    K PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Březůvky, okres Zlín, jako správní orgán příslušný podle ustanovení §34 odst.4, §165 odst.2 písm.b) a §183 odst.1 zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, rozhodla takto:   

k předškolnímu vzdělávání jsou od  1.9.2020  přijaty děti, kterým byla  přidělena následující registrační čísla:

1, 2, 3, 4, 5

Písemné rozhodnutí o přijetí Vám bude doručeno poštou. O ostatních náležitostech potřebných  k nástupu dítěte do mateřské školy, budete informováni v průběhu srpna.      

Mgr. Lenka Ajglová   

V Březůvkách  17.5. 2018