Informace k zahájení výuky ZŠ od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude od pondělí 25. 5. 2020
zajištěna výuka a provoz školní družiny pro žáky 1. stupně.
Jiný termín pro nástup do školy nebude možný !
Školní docházka je do konce školního roku 2019/2020 dobrovolná a školní rok bude na naší
škole končit v úterý 30. června. Ředitelské volno se udělovat nebude.

Před rozhodnutím o závazném přihlášení dítěte do školy zvažte, zda nejste Vy, ostatní
členové domácnosti nebo Vaše dítě tzv. osobou s rizikovými faktory podle Ministerstva
zdravotnictví:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Nástup do školy
V den nástupu do školy odevzdá každý žák čestné prohlášení o svém zdravotním stavu a
rizikových faktorech vztahujících se na žáka nebo na osoby žijící ve společné domácnosti.
Prohlášení bude podepsané zákonnými zástupci. Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy
vpuštěn. Tiskopis najdete v příloze tohoto mejlu.
Každý žák bude mít sebou min. dvě čisté roušky a igelitový sáček na roušky použité.

Příchod do školy a odchod ze školy
- při cestě do školy a odchodu ze školy se na žáka vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními v rámci ČR , zejména : zakrytí úst a nosu ochranným
prostředkem a dodržování odstupu min. 2 m / platí i v areálu školy /
- žáci budou přicházet do školy a odcházet ze školy podle stanoveného harmonogramu,
se kterým budou seznámeni 25.5., a který bude do konce školního roku neměnný
- žáci dojíždějící z Provodova nebudou moci navštěvovat odpolední školní skupinu na
Provodově. Žáci 3. ročníku, které si je rodiče nevyzvednou po skončení výuky nebo
neodjedou školním autobusem, zůstávají v odpolední skupině na Březůvkách.

Organizace výukových aktivit
Žáci budou pracovat ve dvou skupinách, jejichž složení bude až do konce školního roku
neměnné.

aaa
1. Skupina – 3. ročník
Dopolení výkové aktivity - od 8,00 – 11,40
Množství učiva bude shodné s distanční výukou, důraz bude kladen na základní předměty –
Čj, M, Prv, Aj, výuka Tv nebude možná.
Odpolení zájmové aktivity – pondělí – čtvrtek od 11,40 – 15,30
pátek od 11,40 – 15,00
Prosíme rodiče žáků 3. ročníku, kteří nastoupí 25.5. do školy, zda budou docházet jen na
dopolední skupinu nebo i na odpolední skupinu.

2. Skupina – 4. ročník
Dopolední výukové aktivity - od 8,00 – 12,35
Množství učiva bude shodné s distanční výukou, důraz bude kladen na základní předměty –
Čj, Aj, M, Př, Vl, výuka Tv nebude možná.
Po skončení výukových aktivit budou žáci 4. ročníku odvedeni na školní autobus. Jestli budou
školní autobusy jezdit, zatím nevíme, rada Zlínského kraje o této záležitosti jedná.

aaa
- běžný rozsah vzdělávání a přestávek nebude zachován a bude upravován dle potřeby
- ve třídách budou žáci sedět jednotlivě ve vzdálenosti min.1,5 m
- během pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je
zachován rozestup min. 1,5 m. Při bližším kontaktu /skupinová práce / se musí nosit
roušky i ve třídě. Pravidla určuje přítomný pedagogický pracovník.
Žáci, kteří zůstanou doma, budou vzděláváni distančně . Organizace distančního vzdělávání
jim bude včas sdělena.

aaa
Dne 25.5. zahájí výuku také ZUŠ Morava.

aaa
Pro žáky základní školy nebude školní jídelna vařit obědy – veškeré prostory bude využívat
mateřská škola, aby splnila hygienické požadavky.